POPIELOWE SKAŁY(1) |
Popielowe Skały1

Nazwa:

Forma podstawowa: Popielowe Skały

Dopełniacz: -ych Skał,

Charakterystyka obiektu:

grupa skałek

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

grupa skałek pod wierzchołkiem Skalicy

SENGŚ:

tom 10, strona 134

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Wysoczyzna Rybnicy, Kotlina Jeleniogórska, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1975 MTurK
Popielowe Skały, Popelloch, Popelstein 1999 SGTS 4 379

Etymologia:

Forma powojenna jest nieścisłym tłumaczeniem nazw niem. Popelloch ‛topolowa jama, dół, obniżenie terenu porośnięte topolami’ i Popelstein ‛kamień, skała przy topolach’; por. die Popel ← Pappel ‛topola’; der Stein ‛kamień, skała’; das Loch ‛jama, dół’; zob. szerzej pod n. Popiel.