AMERYKA(24) |
Ameryka21

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameryka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. do m. Pawonków

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. lubl.(1970)

Lokalizacja opisowa: lubl.

Etymologia:

['I 3 — cf. nazwy „importowane” z różną przenośną podstawą nazewniczą: Ameryka, Korea, Paryż, Sybir, Wenecja (Por. F. Samol, Ameryka, Wygoda und LauraKolonie in Birkenhain, „Aus dem Beuthener Lande”, 1925, s. 68.)']